Kekki Consulting AB © 2019 • Updated 2019-02-02

Kekki Consulting AB - ERFARENHETER

Sedan hösten 2010 har jag eget konsultföretag.

Under 2015 har jag varit några kommuner behjälplig med styrel under den andra nationella planeringsomgången.


Åren 2010-2014 har jag varit verksam med uppdrag inom energisektorn som inkluderat identifiering och prioritering

av samhällsviktiga elanvändare (styrel), förmågebedömningar, övningar liksom utredning av grundläggande säkerhetsnivåer

och funktionskrav (GSN Energi) och mycket mera.

Under åren 2006 - 2010 var jag verksam som seniorkonsult tillika Business Area Manager och Development Coach

hos ett privat konsultföretaget.

Där arbetade jag med riskhantering i dess vidaste bemärkelse inklusive risk-, kontinuitets- och krishantering, övningsverksamhet liksom med integrerade tekniska stödsystem med kunder både nationellt och internationellt.

Som handläggare utbildning och övning på Svenska Kraftnäts Beredskaps- och senare Driftavdelning åren 1998 -2006, utbildade och övade jag yrkesmän inom elbranschen på att bli bättre på krishantering. Bland annat var jag ansvarig för utvecklingen av

de individuella krisutbildningar som el- och telekombranschen fortfarande genomför tillsammans.

Under fyra år arbetade jag även med att bygga upp samt utbilda och öva elreparationsstyrkor för internationella insatser och deltog i flertal PFF-övningar.

Som räddningslärare på Räddningsverkets skola Rosersberg, åren 1989 -1998, utbildade och övade jag vuxna både enskilt,

i grupp och i större team i bl a stabs- och ledningstjänst, räddningstjänst, civilförsvar, HLR och debriefing, samverkans-utbildningar mm. 

Som projektledare på heltid utvecklade jag under tre år stabsmetodik för kommunal och statlig räddningstjänst m fl.


Var också sammanhållande för skolans internationella humanitära insatser under 5 år.

Som infanteriofficer 1980-1989 utbildade och övade jag värnpliktiga på dagarna, frivilliga på helgerna och genomförde

ett antal krigsförbandsövningar.

Veikko Kekki

Kekki Consulting AB

Som ung var det sjön som drog och jag gick som 16-åring till sjöss

för att bli sjökapten. Åren 1975-1978 gick jag på oceanfart som sjöman och befälselev på däck. Karriärplanerna fullföljdes dock inte.

Under 1970 och 80-talet var jag mucket aktiv inom scoutingen i KFUMs Scoutförbund och utbildade ungdomar i hur man klarar sig i naturen och

i livet.

Jag är seglare men numera motorbåtsägare.

UTBILDNINGS- och ÖVNINGSERFARENHET

Har genomfört:

- utbildningar och övningar med krisledningar på taktisk, operativ,

  strategisk och normativ nivå liksom befattningsutbildning för

  grupper och individer

- deltagit i många sektorövningar och nationella samövningar, 

  (Telö13, Svenska Kraftnäts Elövning 2012, NISÖ 2012,

   SAMÖ KKÖ 2011 liksom Övning EE2010)

- varit projektledare för nationella sektorövningar


- deltagit i månfa ingternationella PFF-övningar

- har deltagit med aktiviteter i Almedalen

- utbildat och övat företagsledningar, koncernledningar, divisions-

  ledningar, enheter, avdelningar, grupper och individer både hos

  privata näringslivet och hos offentlig aktörer, såsom myndigheter

  och kommuner

- har utbildat och övat hos transportföretag, infrastrukturmyndigheter,

  rederier, telekombolag, stadsnät, inom finanssektorn, inom energi- och 

  elsektorn, inom sjukvården mm mm.

CV och referensuppdrag erhålles på begäran